Warunki oraz wymagane dokumenty do odprawy celnej, jako mienia przesiedlenia.

Osoba przesiedlająca się, ma obowiązek:
1. Okazania w Urzędzie Celnym dokumentów potwierdzających jej pobyt w USA (należy potwierdzić pełne 12 miesięcy pobytu przed datą przesiedlenia). Każdy miesiąc pobytu może być udokumentowany np. rozliczeniem podatkowym za ostatni rok, rachunkami z zachowaniem ciągłości przez 12 miesięcy (np. za prąd, telefon, mieszkanie, ubezpieczenie itp.), zaświadczeniem z miejsca pracy itd. Dokumenty potwierdzające pobyt w USA musza być wystawione na nazwisko i imię osoby przesiedlającej się;
2. Okazania dokumentu tożsamości świadczącego o pobycie w USA (paszport, wiza, amerykańskie prawo jazdy itp.);
3. Przedstawienia biletu lotniczego powrotnego / karty pokładowej;
4. Złożenia deklaracji celnej;
5. Okazania faktury za transport mienia do Polski;
6. Przedstawienia dokumentu potwierdzającego stałe miejsce pobytu w Polsce (zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Miasta lub Gminy wraz z numerem PESEL, notarialnie potwierdzona umowa wynajmu mieszkania, umowa zakupu mieszkania itp.);
7. Okazania dowodu osobistego lub w przypadku jego braku - dokument potwierdzający złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego;
8. Okazania listy mienia przesiedlenia (z wyszczególnieniem kategorii rzeczy, ilości sztuk w obrębie każdej kategorii oraz ich szacunkowej wartości w USD. Dla pojazdu należy wpisać rocznik, markę samochodu i numer VIN). Lista musi być kompletna tzn., jeżeli osoba zamierza przesyłać swoje rzeczy partiami, to już przy pierwszej wysyłce należy przedłożyć listę wszystkich rzeczy, które w ciągu roku zostaną przesłane w ramach tego mienia. Listy nie można uzupełniać w trakcie przesyłania kolejnych rzeczy. Wzór listy mienia przesiedleńczego można pobrać TUTAJ;
9. Dodatkowo dla odprawy pojazdów w ramach mienia należy przedstawić:
- oryginalny tytuł własności pojazdu (Certyficate of Title),
- oryginał faktury na nazwisko właściciela pojazdu lub umowę kupna - sprzedaży z dokładnym adresem lub oświadczenie o wartości pojazdu,
- dokument rejestracyjny pojazdu, wystawiony na imię i nazwisko osoby przesiedlającej się, z którego wynika, ze pojazd był zarejestrowany w USA, przez co najmniej 6 miesięcy przed datą wysyłki (data na deklaracji celnej),
- dokument potwierdzający, że samochód był ubezpieczony (za okres, co najmniej 6 miesięcy),
- jeżeli pojazd był wyrejestrowany, przed wysyłką należy przedstawić również oryginalny dokument o wyrejestrowaniu pojazdu.

WSZYSTKIE RZECZY STANOWIĄCE MIENIE PRZESIEDLENIA MUSZĄ BYĆ UŻYWANE PRZEZ OSOBĘ PRZESIEDLAJĄCĄ SIĘ, CO NAJMNIEJ 6 MIESIĘCY PRZED ZAKOŃCZENIEM POBYTU W USA. OSOBA PRZESIEDLAJĄCA SIĘ MOŻE PRZESYŁAĆ SWOJE RZECZY W OKRESIE DO 12 MIESIECY OD DATY ROZPOCZĘCIA MIENIA (DATA PRZYLOTU, WYPEŁNIENIA DOKUMENTÓW DO ODPRAWY CELNEJ W POLSCE).

Zwolnienia z opłat celno-podatkowych przysługujących dla mienia przesiedlenia nie stosuje się dla:
- napojów alkoholowych,
- tytoniu, wyrobów tytoniowych,
- handlowych środków transportu,
- przedmiotów wykorzystywanych do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.

Zwolnienie celno-podatkowe dla rzeczy przywożonych w ramach tzn. mienia przesiedlenia udzielane jest pod warunkiem nieodstępowania ich przez okres 12 miesięcy od dnia dopuszczenia do obrotu. W przypadku naruszenia tego warunku powstaje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych według stawek obowiązujących w dniu tego odstąpienia oraz według rodzaju rzeczy i wartości celnej ustalonej lub przyjętej w tym dniu przez organ celny.

Informacje dotyczące przesyłania Mienia Przesiedlania jak również odprawy celnej paczek adresowanych do krajów Unii Europejskiej znajdzesz TUTAJ.